VB.NET: TreeView.AfterSelect focus/select na TextBox

TreeView („stromový pohled“ zní odporně) je užitečný, pokud potřebujete zobrazit údaje jež mají nějakou hierarchii/strukturu. Manipulace s uzly je zpočátku trochu nepřehledná, ale po chvíli si člověk zvykne. Při práci s TreeView (dále používám jen TV) jsem našel drobný nedostatek, po výběru položky v TV nechtěl program pochopit pokus o Focus/Select na TextBox a neúprosně se vracel na TV, vyřešeno malým workaroundem.

TV si po prokliku, nebo jinak provedeném výběru, vezme Focus zpět, bez ohledu na to, že jste jej programově předali jinam, v mém případě na TextBox v jiném panelu s parametrem TabIndex = 1. Vzhledem k tomu, že jsem se s tímto chováním setkal jen na platformě .NET, považuji jej za chybu. Když chci psát do předvoleného TextBoxu psát, první stisk klávesy je chápán jako pokračování výběru; vybrána je položka v rozbalené větvi začínající písmenem, jež jsem stiskl, nebo dalším.

Reklama

Napřed zdrojový kód:

 Private Sub TreeView1_AfterSelect(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect 
  Dim objNode As TreeNode 
  objNode = TreeView1.SelectedNode 
  Select Case objNode.GetType.ToString 
  Case "AMzdy.WorkerTreeNode" 
   Dim objWorkerTreeNode As AMzdy.WorkerTreeNode 
   objWorkerTreeNode = CType(objNode, WorkerTreeNode) 
   If (SaveExecute() = True) Then 
   PracLoad(CInt(objWorkerTreeNode.WorkerType.PracID)) 
   Else 
   MsgBox("Byly ponechán původní pracovník") 
   End If 
   For Each pomTab As System.Windows.Forms.TabPage In Me.AktPr.TabPages 
   For Each ctl As Control In pomTab.Controls 
    If ((TypeOf ctl Is TextBox) And (ctl.TabIndex = 1)) Then 
    pomTab.Select() 
    ctl.Select() 
    TreeView1.GetContainerControl() 
    Exit For 
    End If 
   Next 
   Next 
   TreeViev1_GotFocus(TreeView1, New System.EventArgs) 
  Case "CustomTreeView.SubdivisionTreeNode" 
   ' 
  Case "StatPrislNode" 
  End Select 
 End Sub 

 Private Sub TreeView1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TreeView1.Click 
  Dim tn As TreeNode = TreeView1.GetNodeAt(TreeView1.PointToClient(Cursor.Position)) 
  If Not (tn Is Nothing) Then 
  If tn Is TreeView1.SelectedNode Then 
   TreeView1_AfterSelect(TreeView1, New System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs(TreeView1.SelectedNode)) 
  Else 
   TreeView1.SelectedNode = tn 
  End If 
  End If 
 End Sub 

 Private Sub TreeViev1_GotFocus(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TreeView1.GotFocus 
  SendKeys.Send("{TAB}") 
 End Sub 

Finta je ve volání procedury TreeView1_GotFocus(), která programově stiskne tabulátor (klávesa „Tab“). Doprovázeno systémovým zvonkem, ale funguje jak jsem potřeboval. Workaround by měl fungovat pro Focus/Select na libovolný Control v GUI.

BTW: VisualBasic.NET nemá, snad kromě názvu, nic společného s historickým BASICem, přesto se určitě najdou kritické hlasy, že slušný programátor takový jazyk nepoužije. Ano i já se řadím mezi vývojáře pracující s tímto jazykem a chvíli mi trvalo, než jsem si přivykl na jeho „ukecanost“, která je i proti Javě opravdu šílená.